Baza wiedzy


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

 

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Czy każdy przedsiębiorca może starać się o wsparcie?

Tak, jeżeli spełni warunki określone w rozporządzeniu. Żeby sprawdzić czy spełniasz warunki przejdź do kwalifikatora.

Jakie koszty są kwalifikowane do objęcia wsparciem nowej inwestycji?

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

 1.  kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich,zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych,licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy – pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji.

Kiedy wartość niematerialne i prawne kwalifikują się do kosztów nowej inwestycji?

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do kosztów nowej inwestycji, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

 1.  będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego regionalną pomoc inwestycyjną wyłącznie w zakładzie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte w aktywach tego zakładu i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy – przez okres co najmniej 3 lat;
 2. będą nabyte na warunkach rynkowych od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą;
 3. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Jaka jest maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przy określeniu maksymalnej pomocy publicznej?

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć 130% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie zobowiązał się przedsiębiorca.

Jakie są warunki korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu: kosztów inwestycji oraz utrzymania nowej inwestycji w regionie, w którym udzielono wsparcia?

Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu:

1) kosztów inwestycji jest:

 • utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres nie krótszy niż:

– 5 lat – w przypadku dużych przedsiębiorców,

– 3 lata – w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców

– od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym

 • utrzymanie nowej inwestycji w regionie, w którym udzielono wsparcia, przez okres nie krótszy niż: – 5 lat – w przypadku dużych przedsiębiorców,

– 3 lata – w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców

– od dnia zakończenia nowej inwestycji;

2) zatrudnienia określonej liczby pracowników jest utrzymanie każdego miejsca pracy przez okres co najmniej:

 • 5 lat – w przypadku dużych przedsiębiorców,
 • b) 3 lata – w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców.

Czy można skorzystać z więcej niż jednej pomocy publicznej?

Tak. W ramach jednego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pomoc ta może być dowolnie łączona, należy jednak pamiętać, aby kumulacja tych środków nie doprowadziła do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej (patrz: tabela określająca poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej dla województw, w których działa Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna).

Poniżej są ogólne zasady kumulowania pomocy publicznej:

 • jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomoc inwestycyjną, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie
 • jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie
 • jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

Co jest warunkiem udzielenia wsparcia z tytułu kosztów nowej inwestycji?

Warunkiem udzielenia wsparcia z tytułu kosztów nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

Co rozumie się pod pojęciem „duży projekt inwestycyjny”?

Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

W przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalna wielkość pomocy ustalana jest według wzoru:

I = R x (50 mln Euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, powyżej równowartości 50 mln Euro nieprzekraczająca jednak 100 mln Euro,

C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln Euro.

Czy MŚP traci przyznany punkt w kryterium jakościowym za sam status gdy z „średnim” przedsiębiorcy stanie się „dużym”?

Jeżeli później status przedsiębiorcy zmieni się („średni” stanie się „dużym”), nie tracą oni punktu – wystarczy być MŚP w momencie otrzymania decyzji.

Jakie działalności są wykluczone z otrzymania wsparcia?

Działalności wykluczone ze wsparcia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018.

działalności wykluczone

Jak przebiega proces wydania decyzji o wsparciu?

Przebieg procesu wydania decyzji o wsparciu:

 1. Spotkanie informacyjne z przedstawicielem odpowiedniej SSE.
 2. Przygotowanie wniosku o decyzję o wraz z załącznikami.
 3. Złożenie wnioski do odpowiedniej SSE.
 4. Wydanie decyzji o wsparciu przez odpowiednie SSE w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki (procedura zgodna z KPA)
 5. Realizacja inwestycji przez przedsiębiorcę
 6. Kontrola wypełniania warunków decyzji przez odpowiednią SSE.